Disse leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

 

  1. Tilbud

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering.

  1. Priser

Priserne er dagspriser i ton og er excl. afgifter og moms. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er angivet med hensyn til accept- og leveringsfrist.

  1. Ordrer

En salgsaftale er kun gældende for os, når sælger har afgivet skriftlig erklæring.

  1. Beskrivelser og prøver

Der tages løbende prøver af deklarerede materialer.

Analyseresultaterne udleveres til køber på forlangende. Hvis køber ønsker andre analyser, må disse foretages for købers egen regning.

 

  1. Reklamation

Køber må straks ved modtagelse sikre sig at leverede varer er mangelfri. Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf.

Da alle varer er baseret på naturmaterialer, kan Billum Vognmandsforretning ApS. Ikke påtage sig ansvar for variationer inden for bestemte kvaliteter og specifikationer, medmindre andet er aftalt.

I tilfælde af berettiget reklamation, ombyttes de leverede varer uden beregning og yderligere krav af enhver art er uvedkommende for Billum Vognmandsforretning ApS.

Ved afhentning er det købers ansvar, at der bestilles den kvalitet og sortering, som var ønsket af køber. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og mod at køber afholder samtlige udgifter forbundet hermed.

 

  1. Opsigelse

Billum Vognmandsforretning ApS er berettiget til at opsige indgåede aftaler helt eller delvist hvis der foreligger en saglig grund for at Billum Vognmandsforretning ApS er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssig byrdefuld for Billum Vognmandsforretning ApS.

 

En saglig grund kan være:

  • En gravetilladelse udløber, eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om eksempelvis arkæologi, fredning eller miljø, der gør råstofindvindingen umulig eller efter Billum Vognmandsforretning ApS vurdering urentabel.
  • Forekomsten viser sig ikke at indeholde de forudsatte råstoffer.
  • Billum Vognmandsforretning ApS nedlægger en indvindingslokation.

 

Billum Vognmandsforretning ApS skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist opsigelsen gives i forhold til karakteren af den saglige begrundelse.

 

  1. Betalingsbetingelser

Løbende måned +30 dage. Herudover beregnes 1,5 % i rente. ​